Powrót na stronę głowną

Tu możesz ściągnąć rozporządzenie
w spakowanym zipem pliku txt [1,95 KB]
Lista gatunków łownych i okresy polowań

Dz.U.97.1.5 - tekstDz.U.97.1.5
1998-05-07zm.:Dz.U.98.50.314

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

z dnia 3 grudnia 1996 r.

w sprawie ustalenia
listy gatunków zwierząt łownych
oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta.

[Dz. U. z dnia 7 stycznia 1997 r.]

Na podstawie art. 5 i art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz.U. Nr 147, poz. 713) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się listę gatunków zwierząt łownych, którą stanowi:

1)zwierzyna gruba:
a) łoś (Alces alces),
b) jeleń szlachetny (Cervus elaphus),
c) jeleń sika (Cervus nippon),
d) daniel (Dama dama),
e) sarna (Capreolus capreolus),
f) dzik (Sus scrofa),
g) muflon (Ovis aries musimon),
h) (1) (skreślona),

2)zwierzyna drobna:
a) lis (Vulpes vulpes),
b) borsuk (Meles meles),
c) kuna leśna (Martes martes),
d) kuna domowa (Martes foina),
e) tchórz zwyczajny (Mustela putorius),
f) piżmak (Ondatra zibethica), z wyłączeniem terenów stawów rybnych uznanych za obręby hodowlane w rozumieniu przepisów o rybactwie śródlądowym,
g) zając szarak (Lepus europaeus),
h) dziki królik (Oryctolagus cuniculus),
i) jarząbek (Tetrastes bonasia),
j) bażant (Phasianus ssp.),
k) kuropatwa (Perdix perdix),
l) czapla siwa (Ardea cinerea), z wyłączeniem terenów stawów rybnych uznanych za obręby hodowlane w rozumieniu przepisów o rybactwie śródlądowym,
m) gęś gęgawa (Anser anser),
n) gęś zbożowa (Anser fabalis),
o) gęś białoczelna (Anser albifrons),
p) krzyżówka (Anas platyrhynchos),
q) cyraneczka (Anas crecca),
r) głowienka (Aythya ferina),
s) czernica (Aythya fuligula),
t) gołąb grzywacz (Columba palumbus),
u) słonka (Scolopax rusticola),
w) łyska (Fulica atra).

§ 2. Ustala się następujące okresy polowań na zwierzęta łowne:

1) na łosie:
a) byki - od pierwszej soboty przed 1 września do pierwszej niedzieli po 30 listopada,b)klempy i łoszaki - od pierwszej soboty przed 1 października do pierwszej niedzieli po 31 grudnia,
2) na jelenie szlachetne:
a) byki - od pierwszej soboty przed 1 września do końca lutego,b)łanie i cielęta - od pierwszej soboty przed 1 października do pierwszej niedzieli po 15 stycznia,
3) na jelenie sika (byki, łanie i cielęta) - od pierwszej soboty przed 1 października do pierwszej niedzieli po 15 stycznia,
4)na daniele:
a) byki - od pierwszej soboty przed 1 października do pierwszej niedzieli po 31 stycznia,b)łanie i cielęta - od pierwszej soboty przed 1 października do pierwszej niedzieli po 15 stycznia,
5) na sarny:
a) kozły - od pierwszej soboty przed 11 maja do pierwszej niedzieli po 30 września,b)kozy i koźlęta - od pierwszej soboty przed 1 października do pierwszej niedzieli po 15 stycznia,
6) na dziki (z wyłączeniem loch) - od 1 kwietnia do końca lutego, na lochy - od 15 sierpnia do pierwszej niedzieli po 15 stycznia,
7) na muflony (tryki, owce i jagnięta) - od pierwszej soboty przed 1 października do pierwszej niedzieli po 31 stycznia,
8) (2) (skreślony),
9) na lisy, borsuki, kuny i tchórze zwyczajne - od pierwszej soboty przed 1 września do końca lutego, a w ośrodkach hodowli zwierzyny (bażanta, kuropatwy i zająca) oraz na terenach występowania głuszca i cietrzewia - cały rok,
10) na piżmaki - od pierwszej soboty przed 11 sierpnia do pierwszej niedzieli po 15 kwietnia,
11) na zające szaraki i dzikie króliki - od pierwszej soboty przed 15 października do pierwszej niedzieli po 15 stycznia, a w drodze odłowu - od pierwszej soboty przed 15 października do pierwszej niedzieli po 31 stycznia, cały rok - na terenach sadów i szkółek ogrodzonych w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierzyny,
12) na jarząbki - od pierwszej soboty przed 1 września do pierwszej niedzieli po 30 listopada,
13) na bażanty:
a) koguty - od pierwszej soboty przed 1 października do końca lutego,b)kury - wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny (bażanta) - od pierwszej soboty przed 1 października do pierwszej niedzieli po 31 stycznia,
14) na kuropatwy - od pierwszej soboty przed 11 września do pierwszej niedzieli po 21 października, a w drodze odłowu - od pierwszej soboty przed 11 września do pierwszej niedzieli po 31 stycznia,
15) na czaple siwe - od pierwszej soboty przed 15 sierpnia do pierwszej niedzieli po 21 grudnia,
16) na dzikie gęsi (gęgawy, zbożowe i białoczelne) - od pierwszej soboty przed 15 września do pierwszej niedzieli po 21 grudnia,
17) na dzikie kaczki (krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice) - od pierwszej soboty przed 15 sierpnia do pierwszej niedzieli po 21 grudnia,
18) na gołębie grzywacze - od pierwszej soboty przed 15 sierpnia do odlotu,
19) na słonki - od pierwszej soboty przed 15 kwietnia do pierwszej niedzieli po 15 maja,
20) na łyski - od pierwszej soboty przed 15 sierpnia do odlotu.

§ 3.

1. Traci moc rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20 lutego 1995 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. Nr 23, poz. 126 i Nr 118, poz. 574).
2. Traci moc rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 stycznia 1995 r. w sprawie uznania niektórych gatunków dzikich zwierząt za łowne oraz wyłączenia niektórych gatunków ze spisu dzikich zwierząt łownych (Dz. U. Nr 11, poz. 50).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Tu możesz ściągnąć rozporządzenie
w spakowanym zipem pliku txt [1,95 KB]
Lista gatunków łownych i okresy polowań

alternatywny punkt informacyjny WATAHA

Powrót na stronę głowną