prawa człowieka? prawa ludzi!
biblioteka praw Zwierząt i Ludzi - wróć na stronę główną

Deklaracja ONZ o młodzieży
w spakowanym zipem pliku txt [0,9 KB]
Deklaracja ONZ w sprawie mlodzieży

Deklaracja ONZ w sprawie Młodzieży

[Deklaracja o upowszechnianiu wśród młodzieży ideałów pokoju,
wzajemnego poszanowania i porozumienia między narodami]

Uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 27.12.1965, rez. 2037/XX.

"1. Młodzież powinna być wychowywana w duchu pokoju, sprawiedliwości, wolności, wzajemnego szacunku i zrozumienia, w celu zapewnienia równości praw wszystkich istot ludzkich i wszystkich narodów, postępu gospodarczego i społecznego, jak również rozbrojenia oraz międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.
2. Wszystkie środki wychowawcze powinny krzewić wśród młodzieży ideały pokoju, humanitaryzmu, wolności i solidarności międzynarodowej...
3. Młodzież powinna być wychowywana w poczuciu godności i równości wszystkich ludzi, bez względu na ich rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub wyznanie oraz w szacunku do podstawowych praw człowieka i dla prawa narodów do samostanowienia.
4. Wymiana, podróże i turystyka, wzajemne spotkania, studiowanie języków obcych, zawieranie "umów bliźniaczych" przez miasta i inne podobne poczynania, powinny być popierane i ułatwiane wśród młodzieży wszystkich krajów...
5. Należy zachęcać krajowe i międzynarodowe stowarzyszenia młodzieżowe do popierania celów ONZ...
6. Głównym celem wychowania młodzieży winno być rozwijanie wszystkich jej zdolności i kształcenie jej w kierunku zdobycia wyższych zasad moralnych... W tej dziedzinie doniosłą rolę do spełnienia ma rodzina. Młodzież musi stać się świadoma swej odpowiedzialności w świecie, w którym będzie powołana do sprawowania roli kierowniczej i powinna być natchniona wiarą w szczęśliwą przyszłość ludzkości."

Deklaracja ONZ o młodzieży
w spakowanym zipem pliku txt [0,9 KB]
Deklaracja ONZ w sprawie mlodzieży

alternatywny punkt informacyjny WATAHA

prawa człowieka? prawa ludzi!
biblioteka praw Zwierząt i Ludzi - wróć na stronę główną