biblioteka praw Zwierząt i Ludzi - wróć na stronę główną

Tu możesz ściągnąć rozporządzenie
w spakowanym zipem pliku txt [1,0 KB]
Rozporządzenie - psy uznawane za agresywne wg poslkiego prawa

Rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 15 grudnia 1998 r.

W sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymywanie psa takiej rasy.

[Dz.U. z dnia 24 grudnia 1998 r.]
czyli [Dz.U.98.159.1051]

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wykaz ras psów uznawanych za agresywne, zwany dalej "wykazem", obejmuje następujące rasy psów:

1) Amerykański pit bull terrier,
2) Perro de Presa Mallorquin,
3) Buldog amerykański,
4) Dog argentyński,
5) Perro de Presa Canario,
6) Tosa inu,
7) Rottweiler,
8) Akbash dog,
9) Anatolian karabash,
10) Moskiewski stróżujący,
11) Owczarek kaukaski.

§ 2. Osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715), zwana dalej "wnioskodawcą", składa pisemny wniosek o wydanie tego zezwolenia do właściwego, ze względu na swoje miejsce zamieszkania, organu gminy, w terminie 30 dni od nabycia psa rasy wymienionej w wykazie.

§ 3.
1. Wniosek, o którym mowa w § 2, powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy i jego adres zamieszkania.
2. Do wniosku wnioskodawca dołącza pisemną informację:

1) o pochodzeniu psa, jego rasie, wieku, płci i ewentualnym sposobie oznakowania psa,
2) o miejscu i warunkach, w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa.

§ 4.
1. Właściciel psa rasy wymienionej w wykazie w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia składa do organu gminy wniosek, o którym mowa w § 2.
2. Przepisy § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 5.Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Tu możesz ściągnąć rozporządzenie
w spakowanym zipem pliku txt [1,0 KB]
Rozporządzenie - psy uznawane za agresywne wg poslkiego prawa

biblioteka praw Zwierząt i Ludzi - wróć na stronę główną