prawa Zwierząt, prawa Ludzi
WolfPunk - wróć na stronę główną

Tu możesz ściągnąć tekst rozporządzenia
w spakowanym zipem pliku txt [1,38 KB]
Rozporządzenie o ochronie runa leśnego

[Dz.U.99.6.42 - tekst pierwotny
Dz.U.99.6.42]


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA
z dnia 28 grudnia 1998 r.

w sprawie szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasad lokalizowania pasiek na obszarach leśnych.

[Dz. U. z dnia 21 stycznia 1999 r.]

Na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 121, poz. 770 i Nr 160, poz. 1079 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1. Runo leśne powinno być obserwowane pod kątem oceny zagrożenia zniszczenia jednego lub więcej gatunków wchodzących w jego skład. Nie dotyczy to lasów objętych stałym zakazem wstępu.

§ 2. Zbiór płodów runa leśnego na własne potrzeby dopuszczony jest w lasach nie objętych stałym lub okresowym zakazem wstępu.

§ 3. Skup płodów runa leśnego może być prowadzony jedynie od osób fizycznych i prawnych, na podstawie umowy z nadleśnictwami na dokonywanie zbioru dla celów przemysłowych. Skup tych płodów powinien odbywać się zgodnie z zawartymi umowami.

§ 4. Przy zbiorze płodów runa leśnego dopuszcza się wyłącznie:

1)zbiór owocników grzybów jadalnych bez oznak rozkładu,
2)zbiór owoców ręcznie (bez użycia jakichkolwiek narzędzi i urządzeń niszczących lub uszkadzających rośliny),
3)przy pozyskiwaniu całych roślin lub ich części - stosowanie małych łopatek, noży ogrodniczych lub sekatorów, siatek i płacht.

§ 5. 1. Lokalizowanie pasiek na terenie lasów stanowiących własność Skarbu Państwa dopuszcza się w uzgodnieniu z zarządcą lasu.

2. Lokalizowanie pasiek w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa wymaga zgody właściciela lasu.

§ 6. Pasieki mogą być lokalizowane w lasach:

1)nie objętych stałym lub okresowym zakazem wstępu,
2)nie zaliczonych do I kategorii zagrożenia pożarowego,
3)w których nie są planowane w określonym roku prace i zabiegi gospodarcze i ochronne,
4)nie przeznaczonych do masowego wypoczynku i rekreacji ludności,
5)nie wymagających urządzania i utrzymywania specjalnych dróg dojazdowych do pasieki.

§ 7. Właściciel pasieki zobowiązany jest do wywiezienia jej z lasu na własny koszt na okres prowadzenia prac (zabiegów) zagrażających życiu i zdrowiu pszczół lub grożących uszkodzeniem pasieki.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Tu możesz ściągnąć tekst rozporządzenia
w spakowanym zipem pliku txt [1,38 KB]
Rozporządzenie o ochronie runa leśnego

prawa Zwierząt, prawa Ludzi
WolfPunk - wróć na stronę główną